Privacy Verklaring mei 2018 SVO

Stichting Verenigingsgebouw Overasselt
Stichting Verenigingsgebouw Overasselt (hierna te noemen: SVO) SVO gebruikt je persoonsgegevens en respecteert daarbij je privacy.
Lees hieronder hoe dit gebeurt.

 • Wie is SVO
  • SVO is verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het verenigingsgebouw in Overasselt
  • SVO is verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens
  • Het adres van SVO is Willem Alexanderstaart 1, 6611 CE Overasselt
  • U kunt contact opnemen met SVO
   • door te bellen met de manager van het gebouw 06-86 83 86 81
   • door een mail te sturen naar info@xs4all.nl . De manager zal dan met u contact opnemen.
 • Van wie verwerkt SVO persoonsgegevens
  • bestuursleden van alle verenigingen en stichtingen en contactpersonen van organisaties die activiteiten hebben in het verenigingsgebouw
  • contactpersonen van partijen met wie we samenwerken zoals andere organisaties, zakelijke relaties en gemeentelijke instanties.
  • de vrijwilligers en de betaalde medewerkers van SVO
  • de vrienden/sponsoren en belangstellenden van Theater Overasselt en Filmcafé Overasselt, beide initiatieven van SVO
  • klanten die reserveringen en/of bestellingen doen bij Theater Overasselt of Filmcafé Overasselt
 • Waarom gebruikt SVO uw persoonsgegevens?
  • Bestuursleden:
   Deze gegevens worden vastgelegd

    

   • vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden.
   • voor het versturen van facturen naar betreffende verenigingen/organisaties
   • voor het versturen van de uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht van SVO
   • voor overige communicatie tussen SVO en verenigingen/organisaties
  • Contactpersonen:
   Deze gegevens worden vastgelegd

    

   • om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van verhuren van zaalruimte en het plannen van activiteiten
   • voor het sturen van facturen
   • voor overleg over het beheer en de exploitatie van het verenigingsgebouw.
  • Vrijwilligers en betaalde medewerkers:
   Deze gegevens worden vastgelegd

    

   • Om hen te informeren over het werkrooster en bijzondere gebeurtenissen in het verenigingsgebouw
   • om vrijwilligersbijdragen/salarissen uit te kunnen betalen op het door de medewerker aangegeven bankrekeningnummer
  • De Vrienden en belangstellenden van het theater en het filmcafé van SVO
   • voor het sturen van informatie over theater- en/of filmvoorstellingen
  • Klanten van Theater Overasselt of Filmcafé Overasselt
   • Voor het kunnen registreren van bezoekers en/of versturen van kaarten voor voorstellingen
 • Welke persoonsgegevens gebruikt SVO
  • Achternaam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Vaste telefoonnummer
  • Mobiele telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen indien nodig voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen en voor betalingen van theater-/filmvoorstellingen).
 • Verwerkt SVO ook bijzondere persoonsgegevens?
  • Bijzondere gegevens zijn gevoelige gegevens over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. SVO verwerkt deze gegevens niet
 • Hoe gaat SVO met uw persoonsgegevens om?
  • Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst. SVO doet er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen.
 • Aan wie geeft SVO uw persoonsgegevens?
  • Aan het secretariaat van de stichting voor het versturen van agenda’s, notulen en uitnodigingen
  • Aan de manager van het verenigingsgebouw om afspraken te maken over de planning en uitvoering van activiteiten, het versturen van facturen en het doen van betalingen. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt. Zowel het secretariaat als de manager zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.
 • Hoe lang bewaart SVO uw persoonsgegevens?
  • Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u direct betrokken blijft bij activiteiten in het verenigingsgebouw
  • Uw contracten en facturen worden tot uiterlijk 7 jaar bewaard voor fiscale doeleinden
 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  • Bij verwerking van persoonsgegevens is SVO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 • Wat zijn uw rechten?
  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens
  • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens; u heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer het voor SVO niet langer nodig is om deze te bewaren.
  • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden
 • Kun je zien welke gegevens SVO van u verwerkt?
  • U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of de manager van SVO. De secretaris is bereikbaar via secretaris@verenigingsgebouw-overasselt.nl. De manager is bereikbaar via svo@xs4all.nl
 • Waar kun u terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
  • Voor bovengenoemde rechten kunt u zich richten tot het bestuur via het secretariaat van SVO. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Wijzigingen

Aanmelden nieuwsbrief

Facebook